กำหนดการออกหน่วยให้บริการ

ด้วยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อขยายความคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมกำหนดออกหน่วยให้บริการ รับขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนรายใหม่และรับชำระเงินสมทบรายเดือนแก่ผู้ประกันตนตามมารตรา ๔๐ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์แก่ประชาชน

กิจกรรมภาพประกวด โครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมคุณค่าเทศกาลโคม ๑๐๐,๐๐๐ ดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมภาพประกวด โครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมคุณค่าเทศกาลโคม ๑๐๐,๐๐๐ ดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กำหนดจัดโครงการประกวดถาพถ่ายส่งเสริมเทศกาลโคม ๑๐๐,๐๐๐ ดวง ที่เมืองลำพูน โดยมีระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑-๒๒ พฤศจิกายนเพื่อการส่งเสริมเผยแพร่คุณค่าประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามตลอดจนการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองลำพูน เพื่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนในตัว