ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างปิดฝารางระบายน้ำข้างถนนสายป่าก้าง-ดอนปีน บ้านป่าหมอก หมู่ที่ 12

ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างปิดฝารางระบายน้ำข้างถนนสายป่าก้าง-ดอนปีน บ้านป่าหมอก หมู่ที่ 12

งานประเพณีลอยกระทง ตำบลห้วยยาบ 2560

บรรยากาศยามค่ำคืนสนุกสนานของวันลอยกระทง และการจัดตกแต่งซุ้มประตู่ป่าของแต่ละหมู่บ้าน ณ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน