แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี

แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

เรื่อง   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

..........................................................

 

                                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ได้ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล                จังหวัดลำพูน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 นั้น

                   อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ 18 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

                             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   5  เมษายน พ.ศ.2559

 

                       มานพ  กาบเปง

                  (นายมานพ   กาบเปง)

                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ