วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ตำบลห้วยยาบ
 
เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง โดดเด่นด้านการเกษตร – โคนม นำภูมิปัญญาสู่อาเซียน
เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นชุมชนที่สามารถจัดการกับปัญหาของตนเองได้ ด้วยการมีผู้นำที่มีความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ คุณค่าดั้งเดิม ศาสนา เศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาเอื้อเฟื้อกันและกัน โดยแต่ละชุมชนใช้ศักยภาพของตนเอง เข้าคลี่คลายและจัดการกับปัญหาได้ด้วยตนเอง
โดดเด่นด้านการเกษตร – โคนม
การเกษตรในตำบลห้วยยาบ ยาสูบ ลำไย ข้าว แบบอินทรีย์
โคนม เป็น 1 ด้านโคนมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย (โรงงานนม) เป็นแหล่งท่องเที่ยว ฟาร์มสเตย์ ผลิตภัณฑ์จากโคนม เช่นสบู่ โลชั่นบำรุงผิว นมอัดเม็ด นม โยเกิร์ต ไอศครีม วัวย่าง ฯลฯ  ซึ่งเมื่อกล่าวถึงโคนมในประเทศไทย หนึ่งในนั้นต้องมีตำบลห้วยยาบ
นำภูมิปัญญาสู่อาเซียน
นำประเพณี วัฒนธรรมของคนยองตำบลห้วยยาบสู่อาเซียน อาทิเช่น
วัฒนธรรมทางด้านภาษา การฟ้อนยอง ผ้าทอ การทำเชี่ยนหมาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านต่าง ๆ อาหาร (น้ำหนังควาย น้ำพริกตาแดง) ฯลฯ ซึ่งเป็นแหล่ง ศึกษาดูงานทางด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับประเทศในอาเซียน
 
พันธกิจ
 
1.ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเชี่ยวชาญทุก ๆ ด้าน เช่นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร, ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมประชาธิปไตยและจิตสำนึกสาธารณะให้เข้มแข็ง ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง, การกระจายอำนาจ, วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ตั้งแต่ระดับครอบครัว, ชุมชน, ท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สาธารณสุข และการศึกษาในตำบลห้วยยาบให้เท่าเทียมกันทุกระดับชั้น
4. รักษาและส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิตของคนตำบลห้วยยาบ ให้เป็นสังคมคุณธรรม ที่ชุมชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่กัน