บริการพื้นฐาน

 

การคมนาคมขนส่ง
ถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างตำบล อำเภอ ทางหลวงแผ่นดินผ่าน  สาย 1147 สันป่าฝ้าย –  สันกำแพง (อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางลำพูน)

ถนนภายในเขต อบต. (อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ห้วยยาบ) เต็มพื้นที่ จำนวน 450 สาย แบ่งเป็น

-  ถนนลาดยาง                           จำนวน 56 สาย

-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก            จำนวน 178 สาย                                   

- ถนนลูกรังบดอัดแน่น                 จำนวน 195 สาย

- ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่             จำนวน 21 สาย  

ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

-                   ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 15 แห่ง

-                   โทรศัพท์สาธารณะ                จำนวน 18 แห่ง

-                   หอกระจายข่าว                     จำนวน 16 แห่ง

-                   มีไฟฟ้าใช้ ทุกครัวเรือน 100 %