สภาพทางเศรษฐกิจ

 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดังนี้

- ด้านเกษตรกรรม ซึ่งมีพื้นที่ทำการเกษตร ร้อยละ 50.56 % -ของพื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ ทำนา ปลูกพริก ยาสูบ สวนลำไย และสวนมะม่วง และพืชผักสวนครัวต่าง ๆ

- ด้านอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน 25 แห่ง ได้แก่ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่า, โรงงานเย็บผ้า, โรงงานอิฐ, โรงค้าของเก่า และโรงงานผลิตน้ำดื่ม

-  ด้านกสิกรรมกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์

            * กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม จำนวน 212 แห่ง

            * กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร จำนวน 34 แห่ง

            * กลุ่มผู้เลี้ยงไก่  จำนวน 11 แห่ง

- ด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน

            * เตาบ่มใบยาสูบ จำนวน 70 แห่ง

            * โรงสีข้าว จำนวน 11 แห่ง