สภาพสังคม

 

ข้อมูลประชากร

-                   จำนวน ประชากรรวมทั้งสิ้น 8,010 คน แยกเป็น ชาย 3,886 หญิง 4,139 คน

-                   จำนวน ครัวเรือน 3,014 ครัวเรือน แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่

ประชากร

(ตร.กม.)

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

1

แจ้ซ้อน

8.19

296

311

607

214

2

ห้วยยาบ

1.33

132

142

274

97

3

ห้วยม่วง

3.12

192

222

414

171

4

ห้วยไซเหนือ

9.28

279

309

588

284

5

ป่าตึง

1.61

397

382

779

252

6

สันพระเจ้าแดง

1.55

303

341

644

291

7

แม่หาด

1.04

123

136

259

109

8

ห้วยไซใต้

6.11

261

283

544

225

9

ห้วยไซกลาง

3.12

268

305

573

190

10

ป่าก้าง-แสนตอ

1.43

245

240

485

180

11

ป่าลาน

0.79

145

164

309

116

12

ป่าหมอก

1.11

281

282

563

187

13

ห้วยไซใหม่พัฒนา

3.45

303

324

627

222

14

ห้วยไซ

3.44

273

294

567

202

15

ห้วยไซสุขสวัสดิ์

1.29

187

205

392

138

16

ห้วยม่วง-ไร่พัฒนา

3.14

173

212

385

136

รวม

50.00

3858

4152

8010

3014

(ที่มาข้อมูล :  อำเภอบ้านธิ ณ 30 กันยายน 2554)

ด้านการศึกษา

-                   มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 แห่ง

-                   มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จำนวน 1 แห่ง

ด้านสาธารณสุข

-                   มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ประจำตำบล (รพสต.)  จำนวน 2 แห่ง

-                   มีอัตราการใช้ส้วมราด 100 %

-                    

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

-                   มีวัด จำนวน 12 แห่ง

-                   มีฌาปณสถาน จำนวน 8 แห่ง

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-                   มีป้อมยามตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

มีป้อมยาม อปพร. จำนวน 1 แห่ง