สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

 

๒.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา

สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis

          จากการศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปของตำบลห้วยยาบ ในภาพรวม ได้นำมากำหนดประเด็น เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของตำบลห้วยยาบ โดยอาศัยเทคนิค SWOT  ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง (STRENGTH) จุดอ่อน (WEAKNESS) อันเป็นปัจจัยภายในหรือสภาวะแวดล้อมภายในตำบล (INTERNAL FACTORS) และการวิเคราะห์ถึงโอกาส (OPPORTUNITY) และสภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด (THREAT) อันเป็นปัจจัยภายนอกหรือสภาวะแวดล้อมภายนอก (EXTERNAL FACTOR) ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามตารางการวิเคราะห์ ดังนี้

ตารางวิเคราะห์ปัจจัยภายในของตำบลห้วยยาบ  (INTERNAL  FACTORS)

 

 
ปัจจัยภายใน

 

จุดแข็ง  (STRENGTH)

 

จุดอ่อน (WEAKNESS)

 

. ด้านการบริหาร

- มีแผนพัฒนาท้องถิ่น

- มีที่ทำการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

- มีงบประมาณในการบริหารจัดการ

- มีอัตรากำลังในการบริหารงาน

- มีคณะบริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง

- มีระบบการจัดการบริหารที่เป็นอิสระภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ

- หน่วยงานรัฐบาลให้ความสนับสนุนการดำเนินงาน

-มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรและส่วนงานภายในองค์กร

- การดำเนินการตามแผนมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ  ระเบียบ ข้อบังคับ

- บุคลากรในหน่วยงานขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย ของคณะผู้บริหารแต่ละคณะจึงไม่มีความแน่นอน

- ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน

- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น

 

. ด้านระเบียบกฎหมาย

- มีข้อบัญญัติงบประมาณของท้องถิ่น

- การดำเนินงานภายใต้กฎหมายระเบียบ        ข้อคับ

- มีการบริหารจัดการงบประมาณของท้องถิ่น

- มีการตรวจสอบการติดตามผลการดำเนินงาน

- สร้างองค์ความรู้ให้ราษฏรเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น

-มีการแบ่งเบาภาระของส่วนราชการส่วนกลาง จังหวัด / อำเภอ

- การดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจึงขาดความคล่องตัวในการบริหาร

- ราษฏรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม จึงนำกฎหมายมาใช้ในการปฏิบัติราชการได้ไม่เต็มที่

 

 

 

 

 

. ด้านบุคลากร

 

- มีอัตรากำลังในการดำเนินงาน

- มีการแบ่งงานในหน่วยงานตามสาย           การบังคับบัญชา

- บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการ   ปฏิบัติงาน

- ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- มีงบประมาณในการว่าจ้างบุคลากรจำกัด

. ด้าน

งบประมาณ

- มีรายได้มาจากการจัดเก็บภาษีอากร

- มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการบริหารงาน

- มีงบประมาณในการบริหารจัดการ

- มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผนงาน

- มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมาก

-งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาแล้วไม่เพียงพอต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับน้อยกว่าราคาในท้องตลาดมาก

 

. ด้านระบบฐานข้อมูล

- มีระบบฐานข้อมูลอิเล็กโทรนิกส์ (คอมพิวเตอร์)

- มีเครื่องใช้สำนักงานที่เอื้อต่อการดำเนินงาน

- มีระบบสารสนเทศ

- มีช่องทางการให้บริการทางอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง 

 

- ฐานข้อมูลที่หน่วยงานแต่ละแห่งจัดเก็บไม่ตรงกันทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน

- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

- การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า

- มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยไม่เพียงพอ

 

. ด้านทรัพยากร

- มีทรัพยากรบุคคลหลากหลายอาชีพ        และมีการจัดตั้งกลุ่มองค์กร

- มีภูมิประเทศที่สวยงามและอากาศที่บริสุทธิ์เหมาะแก่การท่องเที่ยว

- มีสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจก่อให้เกิดรายได้

 

 

 

- สถานที่ท่องเที่ยวมีเส้นทางอยู่ห่างไกลการเดินทางไม่สะดวก

-สถานที่ท่องเที่ยวเหมาะสมเฉพาะกลุ่ม

- ไม่มีการดำเนินการจัดเก็บและทำลายขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี

-  มีขยะเกิดจากนักท่องเที่ยว,คนในชุมชนทำให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม

 

. ด้านสังคม

- ประชากรส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ไม่มีปัญหาอาชญากรรมร้ายแรง

- - ไม่มีปัญหามลภาวะเป็นพิษ

- ไม่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของสิ่งเสพติดให้โทษ

- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและการพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า

- เกิดปัญหาการเอาอย่างทางสังคม

- ราษฎรมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม,อุปถัมภ์

-  มีแหล่งการพนัน,แหล่งมั่วสุมยาเสพติด

 

.ด้านเศรษฐกิจ

- ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรและการเลี้ยงโคนม

- มีพืชเศรษฐกิจ (ลำไย) ที่มีชื่อเสียงและ       ก่อให้เกิดรายได้หลัก

- พื้นที่เหมาะแก่การลงทุนค้าขาย เนื่องจาก    มีเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียง

-มีการกลุ่มอาชีพหลากหลายอาชีพในตำบลห้วยยาบ ซึ่งเป็นสินค้า OTOP

 

 

- ไม่มีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามา ใช้ในการเกษตร

- กลุ่มอาชีพในพื้นที่มีจำนวนมาก จึงไม่มีความเข้มแข็ง

- ขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

- ไม่มีตลาดที่จะมารองรับพืชผลทางการเกษตรมากนัก

- การออกแบบบรรจุภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีไม่มากนัก

 

ตารางวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของตำบลห้วยยาบ  (EXTERNAL  FACTORS)

 

 

ปัจจัยภายนอก

 

 

โอกาส (OPPORTUNITY)

 

ปัญหา/อุปสรรคหรือข้อจำกัด (THREAT)

. ด้านการ บริหาร

- ภาครัฐสนับสนุนการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- รัฐบาลสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยแบบฐานราก

- ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมและกระจายอำนาจปกครองสู่ท้องถิ่น

- มีการบัญญัติกฎหมายใหม่ที่เอื้อต่อการดำเนินงาน

- มีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง

- การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- นโยบายของรัฐอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามมติคณะรัฐบาล

- ในการเลือกตั้งท้องถิ่นอาจมีการทุจริตการเลือกตั้ง

- ผู้นำท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งอาจมีนโยบายการบริหารที่แตกต่างกัน

- ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย

๒. ด้านระเบียบกฎหมาย

- รัฐบาลให้โอกาสท้องถิ่นได้บริหารจัดการและการดำเนินงาน

- รัฐบาลให้การสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

- รัฐบาลออกฎหมาย   ระเบียบ   ข้อบังคับ      ที่เอื้อต่อการดำเนินงาน

- มีระบบการปฏิบัติงานหลายขั้นตอนและเกิดความซ้ำซ้อน

- การบริหารงานอาจขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ   ข้อบังคับ

 

๓. ด้านบุคลากร

-มีการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการมากขึ้น

-มีการเปิดสอบพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งต่างๆ มากยิ่งขึ้นซึ่งสะดวกต่อการขอใช้บัญชี

-การเปิดสอบตำแหน่งต่างๆที่ส่วนกลางจัดสอบไม่ตรงกับความต้องการอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-คุณวุฒิของผู้ที่สอบได้ในตำแหน่งที่ต้องการไม่ตรงกับการปฏิบัติราชการจริง

-การขอใช้บัญชีเพื่อการบรรจุแต่งตั้งมีลำดับขั้นตอนสลับซับซ้อนมากทำให้เกิดความล่าช้า

 

๔. ด้านงบประมาณ

-มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

 

- การจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นไปตามพรบ.กำหนดแผนฯ พ.ศ.๒๕๔๒

- รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดซื้อจัดจ้างบางรายการท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการจ้างได้เนื่องจากราคาท้องตลาดสูงกว่าเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร

-  การอุดหนุนงบประมาณจากรัฐมีข้อจำกัด ซึ่งสนองนโยบายของรัฐบาลเท่านั้น ซึ่งอปท.ไม่สามารถนำงบประมาณส่วนนี้มาพัฒนาอปท.ได้

 

 

.ด้านระบบฐานข้อมูล

- หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย

- มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ ในการบริหารจัดการ

- การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

- บุคลากรขาดความชำนาญในด้านระบบสารสนเทศ

- อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่เพียงพอ

 

 

๖. ด้านทรัพยากร

- มีพื้นที่ติดกับอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ การคมนาคมสะดวก

- ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น น้ำพุร้อนสันกำแพง,บ่อสร้าง,

   ถ้ำแม่ออน,ป่าดงปงไหว

-  เส้นทางการคมนาคม ระหว่างทางไม่มีไฟฟ้ากิ่ง เพื่อความปลอดภัยในการจราจรช่วงเวลากลางคืน

 

 

.ด้านสังคม

- ประชากรใกล้เคียงส่วนใหญ่เป็น          ชาวพื้นบ้านง่ายต่อการติดต่อประสานงานและมีความรักใคร่สามัคคี

- ชุมชนปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงและไม่มีปัญหาทางด้านมลภาวะหรือปัญหาแรงงานต่างด้าว

- ประชากรส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- ประชากรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและไม่ให้ความร่วมมือ

- การเพิ่มลดของประชากรอาจเกิดปัญหา ขัดแย้งเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย

- ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นที่อยู่

- ปัญหาการเอาอย่างของเด็กวัยรุ่นและการแพร่ระบาดของสิ่งเสพติดให้โทษ

- ปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

 

.ด้านเศรษฐกิจ

 

- พื้นที่ใกล้เคียงเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตรและติดต่อค้าขายขนส่งวัตถุดิบ

- มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางบก

- มีเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง

- มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

 

- อาจมีการแข่งขันในเรื่องของการ  ประกอบอาชีพ

- ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

- ขาดแคลนตลาดรองรับผลผลิตการเกษตร

 

 

๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

 
   

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
*******************************************

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๕ กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๕ อบต.ห้วยยาบจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของอบต.ห้วยยาบ ดังนี้

. วิสัยทัศน์ ของอบต.ห้วยยาบ
             "ชุมชนเข้มแข็ง การเกษตร-โคนม  ภูมิปัญญาสู่อาเซียน"

. พันธกิจของอบต.ห้วยยาบ
                     ๑. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเชี่ยวชาญทุก ๆ ด้าน เช่นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ,ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. ส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมประชาธิปไตยและจิตสำนึกสาธารณะให้เข้มแข็ง  ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง, การกระจายอำนาจ, วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  ตั้งแต่ระดับครอบครัว,ชุมชน,ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ

๓.    พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  สาธารณสุข และการศึกษาในตำบลห้วยยาบให้เท่าเทียมกันทุกระดับชั้น

        ๔.  รักษาและส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนตำบลห้วยยาบ ให้เป็นสังคมคุณธรรมที่ชุมชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่กัน

. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ห้วยยาบได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงินการคลัง
                   ๑.  แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรตามหลักธรรมภิบาล
                    ๒. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร
                    ๓. แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในกิจกรรม การเมืองการปกครอง การบริหาร ทั้งระดับตำบล / อำเภอ/ จังหวัด
                    ๔. แนวทางการส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น
                   ๕ . การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
                    ๖.  แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานคลังให้ทันสมัยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
                  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
                   ๑ .  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาสาธารณูปการ ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำ
                   ๒ .  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
                   ๓.   แนวทางการปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหล่งน้ำ

    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การเกษตร ผังเมือง และการใช้ที่ดิน
                   ๑.  แนวทางการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                   ๒.  แนวทางในการสร้างองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายดูแล ปลูกจิตสำนึก เฝ้าระวัง และป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                   ๓.  แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย
                  ๔.  แนวทางการป้องกัน และควบคุม ผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                   ๕.  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรทุกประเภท
           ๖.  แนวทางการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น
                   ๗.  แนวทางการจัดทำและวางระบบผังเมือง

             ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสังคมและวัฒนธรรม
                    ๑.  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
                            ๒.  แนวทางการพัฒนา การสืบสาน และส่งเสริมกิจกรรม ชุมชน ศาสนา อนุรักษ์ และฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
                            ๓.  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์สงเคราะห์ราษฎร
                            ๔.  แนวทางเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น
             ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข
                          ๑.  แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
                          ๒.  แนวทางการส่งเสริม พัฒนาระบบ สาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น
                          ๓.  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
                          ๔.  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น
                          ๕.  แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในท้องถิ่น
             ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
                          ๑.  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
                          ๒.  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ฝีมือแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรและอื่นๆ
                          ๓.  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
                          ๔.  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาด การจัดตั้งตลาดกลางและศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ตำบล
             ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการศึกษา และการกีฬา
                       ๑.  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม การศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานทุกด้าน
                       ๒.  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ส่งเสริม และพัฒนากิจกรรมการกีฬาในท้องถิ่นทุกด้าน

                                                       ง.การวางแผนงบประมาณ

                    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี ต่อไป

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  เมื่อวันที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  รวม ๓๕๒โครงการ งบประมาณ  ๑๕๙,๐๔๓,๘๕๕ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

 

ยุทธศาสตร์

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

๑.ด้านการเมืองการปกครองการบริหารและการเงินการคลัง

๒๖

๑๘,๙๕๐,๐๐๐

๒๖

๑๘,๙๕๐,๐๐๐

  ๒๖

๑๘,๙๕๐,๐๐๐

๒.ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑๘

๖,๕๕๔,๕๐๐

  ๖๔

๒๑,๑๐๙,๔๒๕

๕๘

๒๕,๑๒๙,๔๐๐

๓.ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการเกษตรผังเมืองและการใช้ที่ดิน

๑๕

๓,๘๐๐,๐๐๐

๑๕

๓,๘๐๐,๐๐๐

๑๕

๓,๘๐๐,๐๐๐

๔.ด้านสังคมและวัฒนธรรม

๑๐

๕,๙๑๔,๘๑๐

๕,๕๓๙,๘๑๐

๕,๕๓๙,๘๑๐

๕.ด้านระบบสาธารณสุข

๑,๙๔๕,๐๐๐

๒,๐๗๕,๐๐๐

๑๐

๒,๑๒๕,๐๐๐

๖.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๑,๕๓๕,๐๐๐

๒,๐๓๕,๐๐๐

๑,๕๔๕,๐๐๐

๗.ด้านการศึกษาและการกีฬา

๓,๓๖๘,๐๐๐

   ๖

๓,๓๔๘,๐๐๐

๓,๓๔๘,๐๐๐

รวม

๘๘

๔๒,๐๖๗,๓๑๐

๑๓๔

๕๖,๘๒๗,๒๓๕

๑๓๐

๖๐,๔๓๗,๒๑๐


     . การจัดทำงบประมาณ
              ผู้บริหารอบต.ห้วยยาบได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๖โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ   จำนวน ๑๒๕  โครงการ งบประมาณ  ๒๙,๖๘๘,๖๘๐บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

 

ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงินการคลัง

๕๒

๒๑,๗๙๙,๘๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑,๔๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การเกษตร ผังเมือง และการใช้ที่ดิน

๑๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสังคมและวัฒนธรรม

๒๘

๑,๙๗๖,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านสาธารณสุข

๒๑๘,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ด้านการศึกษา  และการกีฬา

๑๘

๓,๖๒๔,๘๐๐

รวม

๑๑๕

๒๙,๖๘๘,๖๘๐

   

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  มีดังนี้

ชื่อโครงการ

หน่วยงานทีรับผิดชอบ

แหล่งที่มา

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

๑. โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานรายงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๒. อุดหนุนส่วนราชการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

๑๒๒,๐๐๐.๐๐

๓. โครงการแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมาหากษัตริย์

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

๗๐,๐๐๐.๐๐

๔. ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

เงินอุดหนุนทั่วไป

๕๐,๐๐๐.๐๐

๕. อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านธิในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

๓๖,๐๐๐.๐๐

๖. โครงการปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สิน

ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง

เงินอุดหนุนทั่วไป

๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๗. ก่อสร้างถนนคสล. ในหมู่บ้าน ม.๘ ซอยกลางบ้าน กว้าง ๔ เมตร

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง

เงินอุดหนุนทั่วไป

๑๕๐,๐๐๐.๐๐

๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่๑๕ ซอยครูหนู จากบ้านเลขที่ ๕๙ ถึง ๙๒

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง

เงินอุดหนุนทั่วไป

๑๓๘,๐๐๐.๐๐

๙. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของ อบต. ห้วยยาบ ค่าโทรศัพท์ในสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยยาบ

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

๗๐,๐๐๐.๐๐

๑๐. ค่าน้ำประปาสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยยาบ

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

๒,๐๐๐.๐๐

๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ ๑๕ ซอยบ้านป้าศรี หน้าบ้านเลขที่ ๕๕ - ๕๘

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง

เงินอุดหนุนทั่วไป

๑๗๖,๐๐๐.๐๐

๑๒. อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลห้วยยาบ

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๓. แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตำบลห้วยยาบ

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๔. สนับสนุนวัสดุการเกษตรทุกประเภท

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๕. ส่งเสริมศูนย์สงเคราะห์ราษฏรในตำบล สนับสนุนเบี้ยยังชีพ

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

เงินอุดหนุนทั่วไป

๒๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๖. สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด และรณรงค์ลดละเลิกอบายมุขงานศพ ฯ

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

๔๖,๐๐๐.๐๐

๑๗. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรมและจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

๒๐,๐๐๐.๐๐

๑๘. โครงการส่งเสริมอาชีพราษฏร การพัฒนาสตรีและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

เงินอุดหนุนทั่วไป

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๙. ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนศอช.ต ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน อช.

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๐. โครงการเสริมสร้างสุขภาพของคนในตำบล ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายของประชาชน

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

๒๐,๐๐๐.๐๐

๒๑. สนับสนุนงบประมาณกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๒. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพ/กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้าน ตำบลห้วยยาบ

สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

เงินอุดหนุนทั่วไป

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๓. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา

เงินอุดหนุนทั่วไป

๖๐,๐๐๐.๐๐

๒๔. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

๖๐,๐๐๐.๐๐

๒๕. ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร ต่อเติมอาคาร โรงเรียนอนุบาล อบต.ห้วยยาบ

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๖. อุดหนุน อาหารเสริม(นม) ร.ร.อนุบาล อบต.ห้วยยาบ

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา

เงินอุดหนุนทั่วไป

๑๙๖,๐๐๐.๐๐

๒๗. ค่าพาหนะพาเด็กไปสถานพยาบาลโรงเรียนอนุบาลอบต.ห้วยยาบ

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

๑,๐๐๐.๐๐

๒๘. แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนประชาชนเยาวชนต้านยาเสพติดตำบลห้วยยาบประจำปี ๒๕๕๗

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

๑๓๐,๐๐๐.๐๐


การใช้จ่ายงบประมาณ

     อบต.ห้วยยาบ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตาม โครงการในข้อบัญญัติ  จำนวน  ๑๑๕  โครงการ  เป็นเงิน ๒๙,๖๘๘,๖๘๐บาท มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญาการเบิกจ่าย รวม ๑๑๕โครงการ จำนวนเงิน ๒๙,๖๘๘,๖๘๐บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์

โครงการในข้อบัญญัติ

การลงนาม/ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

๑.ด้านการเมืองการปกครองการบริหารและการเงินการคลัง

๕๒

๒๑,๗๙๙,๘๘๐

๕๒

๒๑,๗๙๙,๘๘๐

๒.ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑,๔๒๐,๐๐๐

๑,๔๒๐,๐๐๐

๓.ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการเกษตรผังเมืองและการใช้ที่ดิน

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๔.ด้านสังคมและวัฒนธรรม

๒๘

๑,๙๗๖,๐๐๐

๒๘

๑,๙๗๖,๐๐๐

๕.ด้านระบบสาธารณสุข

๒๑๘,๐๐๐

๒๑๘,๐๐๐

๖.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๗.ด้านการศึกษาและการกีฬา

๑๘

๓,๖๒๔,๘๐๐

๑๘

๓,๖๒๔,๘๐๐

รวม

๑๑๕

๒๙,๖๘๘,๖๘๐

๑๑๕

๒๙,๖๘๘,๖๘๐

 

ผลการดำเนินงาน

       อบต.ห้วยยาบ ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

                                      

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์

งบปกติ

เงินสะสม

งบหน่วยงานอื่น

รวม

จำนวนเงิน

ร้อยละ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

๑.ด้านการเมืองการปกครองการบริหารและการเงินการคลัง

๒๑,๗๙๙,๘๘๐

๗๓.๗

-

-

-

-

๒๑,๗๙๙,๘๘๐

๗๓.๗

๒.ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑,๔๒๐,๐๐๐

๔.๗

-

-

-

-

๑,๔๒๐,๐๐๐

๔.๗

๓.ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการเกษตรผังเมืองและการใช้ที่ดิน

๑๕๐,๐๐๐

๐.๕

-

-

-

-

๑๕๐,๐๐๐

๐.๕

๔.ด้านสังคมและวัฒนธรรม

๑,๙๗๖,๐๐๐

๖.๖

-

-

-

-

๑,๙๗๖,๐๐๐

๖.๖

๕.ด้านระบบสาธารณสุข

๒๑๘,๐๐๐

๐.๗

-

-

-

-

๒๑๘,๐๐๐

๐.๗

๖.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕๐๐,๐๐๐

๑.๖

-

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

๑.๖

๗.ด้านการศึกษาและการกีฬา

๓,๖๒๔,๘๐๐

๑๒.๒

-

-

-

-

๓,๖๒๔,๘๐๐

๑๒.๒

รวม

๒๙,๖๘๘,๖๘๐

๑๐๐

-

-

-

-

๒๙,๖๘๘,๖๘๐

๑๐๐

 

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น

พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

๗๕%

๒๕%

๐%

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๗๐%

๓๐%

๐%

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๗๐%

๒๐%

๑๐%

๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

๗๕%

๒๐%

๕%

๕)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๖๐%

๔๐%

๐%

๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๕๐%

๕๐%

๐%

๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

๕๕%

๔๕%

๐%

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๖๕%

๓๐%

๕%

ภาพรวม

๖๕%

๓๒.๕%

๒.๕%

 

 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการที่เสร็จ

จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก

จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม

จำนวนโครงการทั้งหมด

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

๑.ด้านการเมืองการปกครองการบริหารและการเงินการคลัง

๕๒

๔๕.๔

-

-

-

-

-

-

-

-

๕๒

๔๕.๔

๒.ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๕.๒

-

-

-

-

-

-

-

-

๕.๒

๓.ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการเกษตรผังเมืองและการใช้ที่ดิน

๒.๖

-

-

-

-

-

-

-

-

๒.๖

๔.ด้านสังคมและวัฒนธรรม

๒๘

๒๔.๓

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๘

๒๔.๓

๕.ด้านระบบสาธารณสุข

๕.๒

-

-

-

-

-

-

-

-

๕.๒

๖.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๑.๗

-

-

-

-

-

-

-

-

๑.๗

๗.ด้านการศึกษาและการกีฬา

๑๘

๑๕.๖

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๘

๑๕.๖

รวม

๑๑๕

๑๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๑๕

๑๐๐

 

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประจำปี  ๒๕๕๗  ๑๐,๑๒๓,๗๕๔ บาท

  เงินอุดหนุนทั่วไป   ๘,๖๑๘,๑๗๒   บาท

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

หลังจากที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดของแผนพัฒนาสามปีปีพ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๖  จึงทำให้แผนพัฒนาสามปี ปี ๒๕๕๗ ได้รับการแก้ไข ซึ่งทำให้แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบมีศักยภาพมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา  แต่ก็มีบางประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไขคือ

สรุปประเด็นปัญหาของการจัดทำแผน  จำแนกได้สามประเด็นดังต่อไปนี้

๑.   ปัญหาของประชาชนในตำบลห้วยยาบส่วนใหญ่ยังไม่ความสำคัญของการพัฒนาร่วมกันอย่างบูรณาการ และไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนา ในลักษณะให้ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสิน/วางแผนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตน ซึ่งประชาชนในตำบลจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี จึงจะก่อให้เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาที่ยังยืน 

วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจแก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

๒.   ประชาชนในตำบลห้วยยาบยังมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบอุปถัมภ์ การพึ่งพาอาศัย จึงยึดติดกับค่านิยมแบบเดิม ๆ  ก็คือ รัฐนำเงินไปสนับสนุนช่วยเหลือ ซึ่งประชาชนเองไม่ได้คิดว่าแผนพัฒนาสามปีนั้นมุ่งให้ชุมชนแก้ปัญหาด้วยตนเอง

วิธีการแก้ปัญหา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  สมาชิกอบต. กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องให้ความรู้ความเข้าใจ  แก่ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง  แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ด้วยศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่

 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในครั้งต่อไปให้ประสบความสำเร็จนั้น ประกอบด้วย ๕ เงื่อนไขด้วยกัน คือ                  ประเด็นแรก ชุมชนนั้นต้องคิดว่าแผนนี้เป็นแผนของชุมชน ไม่ใช้แผนของอบต.ห้วยยาบ เพียงแต่ว่าอบต.ห้วยยาบ นั้นช่วยสนับสนุนให้ชุมชนจัดทำขึ้น

—        ประเด็นที่ ๒ เมื่อชุมชนจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขึ้นมาแล้วนั้น จะต้องมีความสอดคล้องกันกับแผนพัฒนาชุมชนและกระบวนการงบประมาณส่วนท้องถิ่น เพราะต่อไปงบประมาณนี้จะกระจายลงไปสู่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ดังนั้น การจัดทำแผนพัฒนาสามปีต้องให้สอดรับกัน

—        ประเด็นที่ ๓ การจัดทำแผนพัฒนาสามปีนี้ จะต้องให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกันให้มากที่สุด ไม่ใช่เฉพาะอบต.ห้วยยาบเพียงอย่างเดียว ทุกภาคส่วนในตำบลห้วยยาบ ควรจะร่วมกันเพราะถ้าเกิดมีส่วนร่วมกันแล้ว การวิเคราะห์น่าจะได้ผลดีขึ้น ขณะเดียวกัน การสนับสนุนก็ได้เกิดขึ้นในทางตรง คือ ได้ยิน ได้ฟัง และสนับสนุนได้เลย

—        ประเด็นที่ ๔ ประชาชนในตำบลห้วยยาบต้องเป็นตัวหลักในการช่วยจัดทำแผนและประสานงานให้เกิดขึ้นตามที่คาดหวังไว้

—        ประเด็นสุดท้าย ก็คือ อบต.ห้วยยาบ  สมาชิกอบต.  กำนันผุ้ใหญ่บ้าน  โรงเรียน วัด  ส่วนราชการในตำบลห้วยยาบ จะต้องช่วยการสนับสนุนในด้านของความรู้ งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะทำให้ชุมชนสามารถพัฒนาจนเข้มแข็งได้

 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

Attachments:
Download this file (ส่วนที่ 2.pdf)ส่วนที่ 2.pdf[ ]215 kB