แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 

**********************************

๓.๑  วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น   

จากการวิเคราะห์ SWOT ของตำบล  แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาของตำบลในเรื่องของลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  วัฒนธรรมประเพณี  และศักยภาพในการผลิตทางด้านการเกษตร องค์การบริการส่วนตำบลห้วยยาบ จึงได้นำมากำหนดวิสัยทัศน์ของตำบลเพื่อวางเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้

   "ชุมชนเข้มแข็ง การเกษตร-โคนม  ภูมิปัญญาสู่อาเซียน"

๓.๒  พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
                      ๑. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเชี่ยวชาญทุก ๆ ด้าน เช่นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ,ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. ส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมประชาธิปไตยและจิตสำนึกสาธารณะให้เข้มแข็ง  ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง, การกระจายอำนาจ, วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  ตั้งแต่ระดับครอบครัว,ชุมชน,ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ

๓.    พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  สาธารณสุข และการศึกษาในตำบลห้วยยาบให้เท่าเทียมกันทุกระดับชั้น

      ๔.  รักษาและส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนตำบลห้วยยาบ ให้เป็นสังคมคุณธรรมที่ชุมชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่กัน

๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.                              ๑. ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงิน การคลัง

๑.  แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรตาม หลักธรรมาภิบาล

๒.  แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร

๓.  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในกิจกรรมการเมือง  การปกครอง การบริหาร ทั้งระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด

๔.  แนวทางการส่งเสริมการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและ         ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น

๕.  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

๖.  แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานคลัง ให้ทันสมัยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 สำนักปลัด

๒  ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน  สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ 

๒.  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

๓.  แนวทางการปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหล่งน้ำ

 

กองช่าง

  ๓  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ    สิ่งแวดล้อม การเกษตร ผังเมืองและการใช้ที่ดิน

๑.  แนวทางการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.  แนวทางการสร้างองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายดูแล ปลูกจิตสำนึก เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.  แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย

๔.  แนวทางการป้องกัน และควบคุม ผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๕.  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรทุกประเภท

๖.  แนวทางการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น

๘.  แนวทางการจัดทำและจัดวางระบบผังเมือง

 

 

สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  ๔ ด้านสังคมและ 

     วัฒนธรรม

๑.  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๒.      แนวทางการพัฒนา การสืบสาน และส่งเสริมกิจกรรม ชุมชน ศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

๓.      แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์สงเคราะห์  ราษฏร

๔.  แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา

 ๕ ด้านระบบสาธารณสุข

๑.  แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

๒.  แนวทางการส่งเสริม พัฒนาระบบ สาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น

๓.  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข

๔.  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น

๕.  แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในท้องถิ่น

สำนักปลัด

งานสาธารณสุข

 

๖ ด้านเศรษฐกิจและการ    ท่องเที่ยว

๑.  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๒.  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ฝีมือแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ กลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน  กลุ่มเกษตรกรและอื่นๆ

๓.  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

๔.  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาด การจัดตั้งตลาดกลางและศูนย์    จำหน่ายสินค้า OTOP  ตำบล

 

สำนักปลัด

งานสวัสดิการสังคม

๗ ด้านการศึกษา และการกีฬา

๑.  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม การศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานทุกด้าน

๒.  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ส่งเสริม  และพัฒนากิจกรรมการกีฬาในท้องถิ่นทุกด้าน

ส่วนการศึกษา

 

๓.๔ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

(เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)

วิสัยทัศน์

“ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่”

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑.       ส่งเสริมการค้า การลงทุนเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS และประเทศอื่นๆ

๒.    เสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ของ

ภูมิภาค

๓.     พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ GMS

๔.     พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัยและส่งเสริมเกษตรมูลค่าเพิ่ม

๕.     พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต ดำรงฐาน วัฒนธรรม และทุนทางสังคม ของล้านนา

๖.      ดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และการค้าการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมที่ดี

๓.๕ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน

 

วิสัยทัศน์

 "เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง"

พันธกิจ

          ๑. ด้านสังคมและความมั่งคง :   พัฒนาจังหวัดลำพูนให้เป็นสังคมแห่งดุลยภาพ สุข สงบ เข้มแข็ง เชื่อมโยงฐานความรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม
           ๒. ด้านเศรษฐกิจ: ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด สู่เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อวิถีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
            ๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคง สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมโดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
            ๔. ด้านบริหารจัดการ: พัฒนาระบบบริหารจัดการ สมรรถนะบุคลากรของจังหวัดให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพเน้นการบริหารงานแบบบูรณาการ ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง  

เป้าประสงค์


            พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนา เชื่อมโยงในทุกมิติ เพื่อนำไปสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและความสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑.        ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง การบริหารจัดการและพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ และมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร

๒.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน ฐานรองรับ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ

๓.       ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัยการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

๔.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๕. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ .๖  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

นโยบายเร่งด่วน

๑.      บ่อขยะต้องได้รับการแก้ไข  :   จะดำเนินการยุติการก่อสร้างบ่อขยะฝังกลบที่เป็นปัญหา

๒.    บ้านเฮาต้องเป็นที่ ๑ :  เมื่อมีการประกวดกิจกรรม  แผนงาน  โครงการต่างๆในระดับ

อำเภอสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านในตำบลห้วยยาบต้องเป็นที่หนึ่ง

๓.     อบต.แถวหน้า :  ยกระดับ อบต.ห้วยยาบให้เป็น อบต.แถวหน้า  โดยปรับปรุงให้เป็นสำนักงานอัตโนมัติ  เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  เป็นองค์กรคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งความสุข

๔.     ต้นกล้าอาชีพ  :  ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้เด็กและเยาวชนฝึกฝนกิจกรรมด้านอาชีพ  ให้

เด็กและเยาวชนได้มีความสามารถพิเศษ   ทั้งภายใน   ภายนอกโรงเรียน  มีทักษะ อัจฉริยะ ด้านวิชาการ ,  วิชาชีพ ,ด้านดนตรี ,  ด้านศิลปะ และพิธีกร

๕.     โครงสร้างพื้นฐานต้องเป็นธรรม  :    จัดสรรการกระจายงบประมาณด้านโครงสร้าง

พื้นฐานของ อบต.ด้วยความเป็นธรรมทุกหมู่บ้าน

๖.      จัดตั้งกองทุน อสม.  ชรบ.   อปพร. :  เพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้มีจิต

อาสาในตำบล

 

๗.     จัดงานวันเกษตรและโคนม ตำบลห้วยยาบ   :    จัดงานวันเกษตรและโคนม สนับสนุนให้  

จัดนิทรรศการ   จัดกิจกรรมประกวดผลงาน  ผลผลิตทางการเกษตร  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง       ทางการเกษตร  และโคนมตำบลห้วยยาบ

๘.      ส่งเสริมกลุ่มสตรี  ผู้สูงอายุ  เยาวชน :  สนับสนุนให้กลุ่มเยาวชน  สตรี  ผู้สูงวัย  มีสุขภาพ

ดี  คุณภาพชีวิตดี  มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์  และมีรายได้เพิ่มเติม

๙.       ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวภายในตำบลห้วยยาบให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายน้ำตกตาดหลวง ห้วยม่วง  พระธาตุดอยงุ้มฯ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม โฮมสเตย์  ฟาร์มสเตย์  โดยบูรณาการเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ   การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยว         เชิงเกษตร

นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ

๑.      ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑  พัฒนางานด้านการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาและซ่อมแซม  ถนน   สะพาน  

ทางเท้าและทางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน  และมีการกระจายให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านอย่างเพียงพอ

๑.๒  ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีความสว่างครอบคลุม  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

๑.๓  ปรับปรุงระบบประปาให้ได้มาตรฐาน  โดยมุ่งเน้นให้มีน้ำประปาที่สะอาด 

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๑.๔ ปรับปรุงเสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเข้าสู่ระบบ  เพื่อประชาสัมพันธ์งานของอบต.ให้ประชาชนได้รับข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างทั่วถึง

๑.๕  ปรับปรุง  บำรุงรักษาและซ่อมแซมคลองส่งน้ำ  เหมือง  ฝาย  และจัดหาแหล่งน้ำ

ให้เพียงพอต่อการเกษตร

     ๒.   ด้านการศึกษา

๒.๑  จัดทำข้อตกลง (MOU) กับ มหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคเหนือ  เพื่อยกระดับการพัฒนา       ทุกด้านในตำบลห้วยยาบ

                    ๒.๒  จัดค่ายอัจฉริยะให้เด็ก  เยาวชน  เพื่อเป็นพื้นฐานด้านอาชีพให้มีทักษะ ด้านวิชาการด้านดนตรี    ด้านกีฬา   ด้านศิลปะ    ด้านฝืมือ

                    ๒.๓  สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จัดหาที่ตั้งห้องสมุดประจำตำบล  จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่   ห้องสมุดครอบครัว

๒.๔  สนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย และระดับประถม ทั้งในด้านอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน  พร้อมบุคลากรผู้สอนแก่เด็กก่อนปฐมวัยเพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาในระดับสูงต่อไป

                    ๒.๕  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน   

๒.๖  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  เพื่อแสวงหาความรู้ในโลกกว้างให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาสติปัญญาของเยาวชนและประชาชนทั่วไป

๒.๗  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการศึกษาต่อเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาองค์กร

      ๓.  ด้านศาสนา   วัฒนธรรมประเพณี  การกีฬา  และท่องเที่ยว

                     ๓.๑  สนับสนุนให้มีการก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์  และสนามกีฬาให้ได้

มาตรฐาน

๓.๒  จัดโครงการ “นายกปะจาวบ้าน”  โดยนายกอบต.จะพบปะ  เสวนากับผู้นำชุมชุนในรูปแบบสภากาแฟสัญจร   ช่วงเช้าของทุกเดือน   หมุนเวียนทุกหมู่บ้าน  เพื่อแลกเปลี่ยนรับฟังปัญหาและแนวทางพัฒนาตำบลห้วยยาบ

๓.๓  ระดมทุกภาคส่วน (บ้าน  วัด  ส่วนราชการ) ให้เป็นเอกภาพ   จัดทำแผนงานและปฏิทินการพัฒนาของตำบลห้วยยาบ

๓.๔  จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม   กีฬาและการท่องเที่ยวบ้านเฮา (ศ.ก.ท.) รับผิดชอบวางแผน         จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม   กีฬาและการท่องเที่ยว   ของ   ตำบลห้วยยาบ

๓.๕  ส่งเสริมให้ทั้ง  ๑๖  หมู่บ้าน  ร่วมรักษาวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน  ล้านนาไทย   สนับสนุนให้มีการประกวดฮีตฮอย   ฟื้นฟูประเพณีวิถีชีวิตชาวยอง   รณรงค์ให้ลูกหลานตระหนักภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนยอง   กล้าพูดภาษายองกับคนต่างถิ่น

๓.๖  สนับสนุนให้มีการสืบค้นข้อมูลชื่อบ้าน  นามเมือง  ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเฮา  ๑๖  หมู่บ้าน เพื่อรวบรวมและประชาสัมพันธ์  ให้สังคมได้รับรู้รับทราบ

๓.๗  ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  โดยสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาใน      การออกกำลังกาย

๓.๘  ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีให้มีความยั่งยืนสืบไป

๓.๙  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลห้วยยาบให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  จัดกิจกรรมโฮมสเตย์    ฟาร์มสเตย์

             ๔.  ด้านเศรษฐกิจ

๔.๑  จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพตำบลห้วยยาบ (ศ.ส.ช.) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการฝึกอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจ  แบบครบวงจร  โดยขอความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด  สถาบันการศึกษาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๔.๒  ยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลแปดผลิตภัณฑ์ (OTEP) สนับสนุนให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์   เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน  และจัดงานออกร้านแสดงสินค้า

๔.๓  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์   ลดการใช้สารเคมี  เพื่อประหยัดรายจ่ายตามแนวทางการพัฒนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๔  จัดงานวันเกษตรและโคนม ตำบลห้วยยาบ   :    ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานวันเกษตรและโคนม สนับสนุนให้จัดนิทรรศการ   จัดกิจกรรมประกวดผลงาน  ผลผลิตทางการเกษตร  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร  และโคนมตำบลห้วยยาบ

             ๕.  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑  จัดให้มีการบริหารจัดการขยะภายในตำบลอย่างเป็นระบบ  มีรถเก็บขยะ  มีการคัดแยกขยะบางส่วนเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมัก

๕.๒  ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  อสม.แต่ละหมู่บ้าน  จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับและส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี

 

๕.๓  จัดทำโครงการบ้านหลังสุดท้าย  โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสุสานทุกแห่งในตำบลห้วยยาบ

๕.๔  จัดกิจกรรมห้วยยาบสีเขียว   นำกล้วยไม้คืนสู่ป่า   พาต้นไม้กลับบ้าน   ปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างถนน 

                   ๕.๕  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             ๖.  ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

                   ๖.๑  จัดตั้งหน่วยฉุกเฉินบ้านเฮา   บริการสาธารณภัยตลอด  ๒๔  ชั่วโมง

๖.๒  สนับสนุนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     (อปพร.)  ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

๖.๓  จัดตั้งโครงการบ้านเฮาปลอดภัย  โดยให้ทุกหมู่บ้านมีความปลอดภัย  ๔  ปลอดภัย  (ปลอดอาชญากรรม,  ปลอดอุบัติเหตุ, ปลอดโรคติดต่อและปลอดสารเสพติด)

๖.๔  จัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖.๕  สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย

                   ๖.๖  ส่งเสริมการสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น  เข้มแข็ง

                   ๖.๗  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

             ๗.  ด้านการเมืองการปกครอง

๗.๑  เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม  ทั้งใน อบต.   ระดับท้องที่  ระดับประชาชนโดยทั่วไป  โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านหรือระดับตำบลแล้วแต่กรณี

๗.๒  บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์   สุจริต  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้   โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในตำบลห้วยยาบ

๗.๓  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ  ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการและพนักงานจ้าง  สนับสนุนการศึกษาต่อ  ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท   การศึกษาอบรม  หลักสูตรต่างๆเพื่อรองรับการบริหารในแต่ละด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๗.๔  ส่งเสริม  พัฒนาศักยภาพการให้บริการของ อบต.ห้วยยาบ  ปรับปรุงสถานที่ทำงาน  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานในการให้บริการประชาชนให้สะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ