สภาพทั่วไป

 

ลักษณะภูมิประเทศ ที่ตั้ง และขนาด
 
               องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ้านธิ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประมาณ 25 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านธิ ประมาณ 8 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ เลขที่ 399 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180  โทรศัพท์ : 053 – 984159-60 มีเนื้อที่ 50 ตารางกิโลเมตร      หรือประมาณ 31,250 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบมีป่าไม้และภูเขาล้อมรอบ โดยแบ่งเป็น
- พื้นที่ป่าสงวน 11,102 ไร่
- พื้นที่การเกษตร 16,433 ไร่
- พื้นที่อยู่อาศัย 3,512 ไร่
- พื้นที่สาธารณประโยชน์ 193 ไร่
- สระน้ำสาธารณประโยชน์ 10 ไร่ 
อาณาเขตติดต่อ
- ทิศเหนือ ติดต่อตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
- ทิศใต้   ติดต่อตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
- ทิศตะวันออก    ติดต่ออำเภอแม่ออน และอำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
- ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 
ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบมรสุม มี 3 ฤดู
   -   ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม อุณหภูมิ อยู่ระหว่าง 13.8 – 42 องศาเซลเซียส
   -   ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม อุณหภูมิ อยู่ระหว่าง 20.6 – 35.7 องศาเซลเซียส
  -    ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศ่จิกายน ถึง กุมภาพันธ์ อุณหภูมิ อยู่ระหว่าง 12.6 – 34.3 องศาเซลเซียส