ความหมายของสัญลักษณ์

 

 
 
 
 
ตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
 
 
1. เส้นวงรีรอบนอก หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
 
2. เส้นวงรีข้างใน หมายถึง ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
 
3. พระธาตุดอยห้างบาตร หมายถึง ศูนย์ทางพระพุทธศาสนา และเป็นปูชนียสถานอันศักสิทธิ์ประจำตำบลห้วยยาบ
 
4. ปุยเมฆ หมายถึง ความบริสุทธิ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ